Hriech

Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť. 18Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.
1 Ján 5:17,18;

Pokanie

A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.
Skutky 2:38;

Vykúpenie

Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Ev. podľa Jána 3:16;

Facebook
Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. 1 Mojžišova 13:17;

Aktuality
Akcie - Modli sa pre svoju krajnu